Nhập chiều cao (m): Nhập chiều dài (m):
Diện tích cửa (m2): Số mặt tường: